En styrket pædagogisk læreplan

Med dagtilbudsaftalen er det fastlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan.

Den nye ramme for den pædagogiske læreplan

Den nye ramme for den styrkede pædagogiske læreplan vil bygge videre på de seks læreplanstemaer fra den nuværende læreplan, men temaerne vil blive opdateret og udfoldet gennem ny lovgivning. Der vil også blive fastsat to brede pædagogiske læringsmål for hvert tema, der beskriver hvad det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte i forhold til børns læring.

Processen frem mod ny lovgivning om den pædagogiske læreplan

Lovforslaget, som blandt andet vedrører den styrkede pædagogiske læreplan, behandles i øjeblikket i Folketinget. Lovforslag om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) blev 1.-behandlet den 20. marts. Lovforslaget skal efter planen 2.-behandles den 15. maj og 3.-behandles den 22. maj.
Se lovforslaget her

Forslag til ændringerne af dagtilbudsloven, som følger af lovforslaget, tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud, hvor det eksempelvis slås fast, at dagtilbuddene har ansvar for at etablere et læringsmiljø, der over hele dagen og i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter mv. giver børn mulighed for at trives og lære, og at læringsmiljøet skal bygge på et bredt læringsbegreb.

Bekendtgørelse

Med hjemmel i lovforslaget bliver der udstedt en ny bekendtgørelse om læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan. Med bekendtgørelsen bliver der fastsat to brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanstema samt en indholdsbeskrivelse for hvert af de seks læreplanstemaer.

Dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn skal tilrettelægges inden for og på tværs af de pædagogiske læringsmål, lige som dagtilbuddene skal tilrettelægge arbejdet med læringsmiljøerne, så de kommer rundt om de forskellige elementer, der fremgår af indholdsbeskrivelserne med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag.

Bekendtgørelsen blev sendt i ekstern høring den 25. april. Se bekendtgørelsen her

Ændringen af dagtilbudsloven og den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den. 1. juli 2018.

God tid til at realisere de nye elementer

Det har været vigtigt, at kommunerne får arbejdsro og god tid til at implementere de vigtige ændringer. Derfor følger det også af den kommende lovændring, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men først skal være fuldt implementeret senest to år efter lovens ikrafttræden.

Det vil sige, at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at være i mål med den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020.

Understøttende materialer om den styrkede pædagogiske læreplan

Der bliver løbende frem mod 2020 udarbejdet en række materialer, som kan understøtte arbejdet med at realisere læreplanens nye elementer. 

  • Ny hovedpublikation om den styrkede læreplan (en ”master 2”), som indeholder alle lovbestemmelser og bemærkninger om læreplanen fra hhv. lovforslag L160 og den kommende bekendtgørelse om pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser (offentliggøres sommeren 2018). Publikationen erstatter den eksisterende ’Master for en styrket læreplan’
  • Et egenanalyseredskab, som skal støtte dagtilbuddene i at se nysgerrigt og kritisk på egen pædagogisk praksis ift. centrale elementer fra læreplanen. Fx det brede læringsbegreb, legen og forældresamarbejde (offentliggøres sommeren 2018).
  • Et forankringsunderstøttende redskab som vil beskrive fem konkrete tilgange, man lokalt kan anvende til at skabe en varig forankring af de nye elementer i den pædagogiske praksis (offentliggøres sommeren 2018).

Herudover bliver der lavet 10-12 pakker med materialer om centrale elementer fra det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer. Pakkerne formidler både viden om det pågældende element (forældresamarbejde, samspil mv.) og konkrete værktøjer, som kan bruges i refleksioner om det daglige pædagogiske arbejde. Fx:

  • Vidensnotat
  • Dialogkort
  • Speed-drawing (video)
  • Eksempler på længerevarende pædagogiske inspirationsforløb

De første to pakker med materialer vil være ”samspil og relationer i læringsmiljøet” (udkommer sensommer 2018), og ”evaluerende pædagogisk praksis” (udkommer 3. kvartal 2018). Herefter udarbejdes materialer vedrørende de seks læreplanstemaer.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og VIVE står for det konkrete arbejde med inddragelse af fagfolk og praktikere.

Fra sommeren 2018 vil alle materialer løbende blive tilgængelige på EMU dagtilbud. Derudover vil udvalgte materialer blive udsendt i trykt udgave til kommunerne. Der vil være et begrænset optryk, idet hensigten er, at man kan tilgå det digitalt. Såfremt der ønskes trykte udgaver, kan kommunen ligeledes vælge at trykke yderligere eksemplarer.

Baggrunden for arbejdet

Partierne bag dagtilbudsaftalen er enige om, at der vil blive taget afsæt i Master for en styrket pædagogisk læreplan og de øvrige bidrag, som børne- og socialministeren har modtaget fra master- og arbejdsgrupper til en ny styrket pædagogisk læreplan.
Du kan læse mere om master- og arbejdsgruppernes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan her

Siden er opdateret 25.04.2018