Tidslinje – hvad sker hvornår

Tidslinjen skal give blandt andet kommuner og dagtilbud mulighed for at tage højde for de muligheder og ændringer, aftalen medfører, i deres planlægning.

Med aftalen sættes der fokus på øget fleksibilitet for forældre og styrket kvalitet i dagtilbud. Af aftalen følger derfor dels en række lovændringer og dels igangsættelse af en række ansøgningspuljer og forsøg, herunder i forhold til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner og styrket tværfagligt samarbejde. Derudover nedsættes en række udvalg og samarbejdsfora, hvor alle centrale aktører på området inviteres til at deltage og bidrage til at understøtte realiseringen af tiltagene i aftalen, så de tilpasses en kommunal hverdag.

 

Lovændring

Hovedparten af lovændringerne, hvilket bl.a. omfatter en styrket pædagogisk læreplan, ændrede regler for forældrebestyrelser og kombinationstilbud for familier med skæve arbejdstider, forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Bestemmelse om 30 timers deltidsplads til forældre på barsel samt bestemmelse om forældres ret til at stå på venteliste mv. til en plads i dagtilbud forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Lovforslaget er sendt i ekstern høring i slutningen af september 2017. Find høringsmaterialet her.

Partierne bag aftalen er enige om, at stat og kommuner i forbindelse med lovændringerne som udgangspunkt ikke pålægger dagtilbuddene og det pædagogiske personale yderligere dokumentationskrav, i tråd med den pædagogiske læreplan. Økonomien i aftalen vil blive forhandlet mellem KL og Børne- og Socialministeriet.

undefined

undefined