Udvalg og samarbejdsfora

I forlængelse af dagtilbudsaftalen er der nedsat en række udvalg og samarbejdsfora, hvor alle centrale aktører på området er inviteret til at deltage og bidrage til at understøtte realiseringen af initiativerne i aftalen, så de tilpasses en kommunal hverdag. Siden vil løbende blive opdateret med udvalgs og gruppers produkter.

Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis

Et nyt ’Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis’ skal komme med input til og kvalificere initiativer fra dagtilbudsaftalen, som handler om at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Partnerskabet skal formulere en række pejlemærker, der skal sætte en fælles retning og ramme for:

  • Kompetenceløft af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere.
  • Omsættelse af den styrkede pædagogiske læreplan på pædagoguddannelsen og PAU
  • Forandringspakker (bestående af bl.a. inspirationsmaterialer, videoer og forløb), der skal understøtte aktiveringen af den nye pædagogiske læreplan ude i daginstitutionerne og dagplejen.

Derudover skal partnerskabet kvalificere de tre initiativer ovenfor.

Alle centrale aktører på området er repræsenteret, herunder BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, professionshøjskolerne, SOSU-skolerne, Socialstyrelsen mv. Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er formand for Partnerskabet.

Partnerskabet skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019.

 

Udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

Et nyt udvalg skal komme med forslag til, hvordan man mest smidigt og ubureaukratisk og med inddragelse af forældrene, kan indsamle, opbevare og videreformidle vigtige informationer om børn i overgangene mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud og igen fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.

Udvalget består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet. En lang række interessenter og eksperter vil også blive inddraget i udvalgsarbejdet.

Udvalget vil afdække, hvordan udvalgte kommuner i dag arbejder med udveksling af informationer om børn i overgangene, og det vil drøfte de juridiske rammer og dataetiske, pædagogiske og sundhedsfaglige perspektiver, der er forbundet med deling af informationer med henblik på at komme med forslag til, hvordan vigtig viden ikke går tabt i overgange. 

Børne- og socialministeren, undervisningsministeren og sundhedsministeren modtager i slutningen af februar 2018 en afrapportering fra udvalget. 

 

Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Arbejdsgruppen for meningsfuld og mindre dokumentation skal give forslag til, hvordan man sikrer, at dokumentationen af og i det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet er meningsfuld og har et begrænset ressourcetræk.

Arbejdsgruppen skal konkret give forslag til en analysetilgang og et forslagskatalog, der skal bidrage til, at man lokalt gør sig konkrete overvejelser om formål, anvendelse, tidsforbrug og lokal organisering i forbindelse med dokumentation af og i det pædagogiske arbejde.  Produkterne skal efterfølgende afprøves i en række kommuner og evalueres med henblik på et samlet inspirationsmateriale til andre dagtilbud og kommuner.

Arbejdsgruppens formandskab består af Børne- og Kulturchefforeningen og Børne- og Socialministeriet. Herudover består arbejdsgruppen af alle centrale aktører på området og af uafhængige videnspersoner/praktikere på dagtilbudsområdet.

Arbejdsgruppen afrapporterer endeligt til børne- og socialministeren i maj 2018.