Trivsel og børnemiljø

Børn i dagtilbud skal tilbydes et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Et af formålene med dagtilbud er, at de skal fremme børns udvikling, trivsel og læring. En forudsætning for dette er blandt andet, at der i dagtilbuddene er et godt børnemiljø.

Børnemiljø i den pædagogiske læreplan

Dagtilbuddene er forpligtede til at beskrive, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde i det enkelte dagtilbud.

Beskrivelsen skal fremgå af den pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud skal udarbejde for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at arbejdet med børnemiljøet integreres i det pædagogiske arbejde via den pædagogiske læreplan.

Børneperspektivet

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv. Her skal børns oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Det betyder, at dagtilbuddene er forpligtede til at give børn medbestemmelse og tage udgangspunkt i børnenes perspektiver.

Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlige for. Børnenes bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde – både når der er tale om planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg eller rutinesituationer.

Det er op til det enkelte dagtilbud, hvordan de vil arbejde med børneperspektivet.

Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø

Ordet børnemiljø anvendes som et samlet begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet. 

Gode fysiske og æstetiske rammer i dagtilbud handler blandt andet om at indrette de fysiske rammer i dagtilbuddet, så de bedst muliggør trivsel og læring for børnene. Dette indebærer, at de fysiske rammer understøtter, at børnene bliver udfordret og inspireret, udbygger deres sociale relationer og udfolder sig fysisk i dagtilbuddet.

Dagtilbud og kommunalbestyrelse kan for eksempel sætte fokus på støjniveau, indeklima, plads til fysisk udfoldelse og stilleaktiviteter, gode hygiejneforhold, lysforhold, garderobe, legeplads og udearealer, stuernes indretning og størrelse.

Dagtilbud og kommunalbestyrelse kan i forhold til det psykiske børnemiljø have fokus på relationerne mellem børnene, f.eks. i forhold til mobning og respekt mellem børnene. Et godt psykisk børnemiljø kan understøttes ved, at børn i dagtilbud får et godt dannelsesgrundlag og lærer at fungere sammen med andre børn og voksne. Det forudsætter udvikling af egenskaber som åbenhed, tolerance og respekt for andre børn og voksne.

Du kan læse mere hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som bl.a. tilbyder værktøjet ”Dagtilbudstermometeret”, der kan bruges til at kortlægge børnemiljøet i dagtilbuddet.