§ 18 i serviceloven

Under § 18 i serviceloven kan du læse om blandt andet §18-redegørelser og betingelserne for at modtage støtte af kommunen til frivilligt socialt arbejde.

Kommunalreformen medførte, at ansvaret for den sociale indsats blev samlet i kommunerne. Derfor har kommunerne også fået ansvaret for støtten til frivillige sociale aktiviteter på det sociale område. På den måde skabes de bedste forudsætninger for sammenhæng mellem den offentlige sociale indsats og de frivillige sociale aktiviteter. Kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger er lovfæstet i servicelovens § 18.

 

§ 18

Servicelovens § 18 angiver, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Hensigten er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Et godt samarbejde vil gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte samt styrke den forebyggende indsats.

Samarbejdet skal blandt andet medvirke til, at kommunerne kender de indsatser, der finder sted i frivilligt regi med henblik på at sikre et godt samspil med de offentlige sociale tilbud i kommunerne.

Læs mere om § 18 i vejledningen til loven

Bemærk: Der bliver ikke længere lavet opgørelser over, hvor meget de enkelte kommuner får i § 18-bloktilskud, da § 18, stk. 4 blev ophævet pr. 1. juli 2017 som følge af vedtagelsen af lovforslag om forsikring af frivillige m.v.