Videnscentre og organisationer

Nationale og internationale organisationer og videnscentre inden for den frivillige sociale sektor.

Nationale organisationer:

 

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende kompetence- og udviklingscenter for den frivillige sociale indsats. Centeret blev oprettet i 1992 og er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Centeret yder bistand i form af rådgivning, kurser og konsulentbistand til frivillige sociale organisationer og ansatte i kommuner med ansvar for den frivillige sociale indsats.

 

Frivilligrådet

Frivilligrådet rådgiver Børne- og Socialministeriet og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets opgave er desuden at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervsliv. Rådet består af 8-12 medlemmer, inklusiv formand og næstformand, som er udpeget af den tidligere socialminister.

 

FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark

FriSe er en landsorganisation for en række uafhængige frivilligcentre og selvhjælpsprojekter i Danmark, som støtter og igangsætter frivillige sociale indsatser lokalt. Landsorganisationen tilbyder blandt andet kurser, faglige netværk, interessevaretagelse af medlemsforeningerne og faglig konsulentbistand.

 

Center for socialt entreprenørskab, RUC

Center for socialt entreprenørskab har til formål at give forskningsbaseret viden og kompetenceløft til organisationer i det civile samfund, som gør en indsats ift. sociale udviklingsinitiativer. Et kompetenceløft, der skal give civilsamfundet/frivillige sociale organisationer et løft til at kunne matche sociale udfordringer. Centret udbyder en masteruddannelse, som tilbyder kompetenceløft og ny viden til personer, der arbejder med social forankring i alle samfundets sektorer.

 

Center for Socialøkonomi

Centeret arbejder med at skabe viden og udvikle rammerne omkring de socialøkonomiske virksomheder og socialt iværksætteri. 

Via rådgivende, oplysende og koordinerende aktiviteter styrker centeret den socialøkonomiske kapacitet lokalt ved at stimulere vækstlaget blandt sociale iværksættere samt sikre bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Center for Socialøkonomi er etableret den 1.1.2008 med støtte fra satspuljen.


Internationale organisationer:


CEV – The European Volunteer Centre

CEV er en paraplyorganisation for nationale og regionale frivilligcentre og organisationer i Europa, som arbejder for at fremme og støtte den frivillige sektor i de europæiske lande. CEV formidler sager af fælles interesse for organisationens medlemmer til institutioner inden for EU. CEV er et centralt forum for erfaringsudveksling og information om frivillighed på tværs af de europæiske lande.

 

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

CIVICUS er en international medlemsbaseret organisation, der arbejder for at udvide og styrke det civile samfund i hele verden. CIVICUS arbejder blandt andet for at fremme aktivt medborgerskab, civile netværk og socialt engagement på globalt plan.

 

IAVE – International Association for Volunteer Effort

IAVE er en international organisation, hvis mål er at fremme og styrke udvikling af frivillighed internationalt. Organisationen består af et globalt netværk med medlemmer af frivillige organisationer, frivilligcentre og repræsentanter fra de nationale medlemslande. Den overvejende del af IAVE’s medlemmer er fra udviklingslandene.

 

United Nations Volunteers programme (UNV)

UNV er FN’s frivillige gren, der blev oprettet af FN’s generalforsamling i 1970. UNV’s formål er at understøtte den globale udvikling ved at fremme frivillighed og iværksætte projekter, der bygger på frivillighed. UNV-programmet administreres af FN’s udviklingsprogram UNDP.