Brexit

Læs om hvordan borgernes retsstilling på børne- og socialområdet påvirkes, når Storbritannien d. 31. oktober 2019 forlader EU.

Danmark og resten af EU’s medlemsstater arbejder for at få en udtrædelsesaftale på plads med Storbritannien. Men hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af både det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, udtræder Storbritannien af EU uden en aftale og uden overgangsperiode, det såkaldte "no-deal Brexit".

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets hjemmeside

Britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Det er en betingelse for at have ret til hjælp efter serviceloven, at man har lovligt ophold i Danmark. Hjælpen kan for eksempel bestå i hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, kompensation til borgere med handicap og personlig og praktisk hjælp til ældre. 

Alle borgere med lovligt ophold i Danmark har ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv. Dine rettigheder til disse ydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen.

No-deal Brexit - britiske statsborgere med bopæl i Danmark

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (Lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse EU-rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale (lov nr. 264 af 25. marts 2019 om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale) (herefter Brexit-loven).

Brexit-loven sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Læs Brexit-loven som vedtaget på Folketingets hjemmeside

Læs mere om Brexit og overgangsloven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Ved et no-deal Brexit vil britiske statsborgere blive betragtet som tredjelandsstatsborgere (det vil sige en borger fra et ikke-EU land).  Imidlertid skelner serviceloven ikke mellem EU-borgere og tredjelandsstatsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter no-deal Brexit fortsat har lovligt ophold i Danmark, også have samme ret til ydelser efter serviceloven, som før Brexit.

Det samme gælder adgangen til dagtilbud, idet alle forældre med lovligt ophold i Danmark har ret til ydelser efter dagtilbudsloven.

Den eneste undtagelse er tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens §§ 86 og 87. Her gælder et optjeningsprincip (ophold 7 ud af de seneste 8 år) samt et krav om, at forældrene har tilstrækkelige danskkundskaber. EU-borgere er dog undtaget fra disse krav. Det indgår i den planlagte overgangsordning, at herboende briter også fortsat vil være undtaget. Dette gælder dog ikke briter, der flytter hertil efter Brexit.

Overgangsloven sikrer også, at herboende briter efter Brexit får samme ret til at blive gift i Danmark, som de har i dag. Briter og deres familiemedlemmer, der ikke er omfattet af overgangsloven, vil blive betragtet som tredjelandsstatsborgere. Det vil være Familieretshuset, der prøver, om man opfylder ægteskabsbetingelserne, og der vil være gebyr herfor.

Eksport af danske ydelser

Danske statsborgere, andre EU-borgere og britiske statsborgere har under visse omstændigheder ret til at tage nogle ydelser efter dansk lovgivning med sig ud af landet. Dette følger af forordning 883/04 og gælder, hvis en EU-borger anses for at være ’socialt sikret’ i Danmark, men har bopæl i et andet EU-land. De ydelser, man kan tage med sig, er bl.a. ydelser efter serviceloven, der har karakter af kontantydelser efter EU-retten.

Hvis udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien vedtages, vil retten til ydelser fra Danmark være uændret, så længe udtrædelsesaftalen gælder.

No-deal Brexit - eksport af danske ydelser

Hvis Storbritannien forlader EU ved et no-deal Brexit, ophører samarbejdet under forordning 883/04 med at omfatte Storbritannien og britiske borgere.

Som nævnt planlægger den danske regering en overgangsordning, der, hvis det bliver aktuelt, gennemføres ved lov før et no-deal Brexit. Det vil være en del af overgangsloven, at borgere kan fortsætte allerede påbegyndte forløb med medtagelse til udlandet af tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven samt tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven til personer, der i hjemmet passer et barn med funktionsnedsættelse.

Førstnævnte ydelse kan forældre efter de eksisterende regler maksimalt modtage i ét år. Overgangsordningens eksport af sidstnævnte ydelse vil ophøre ved udgangen af 2019. Det vil give de berørte familier tid til at overgå til og indrette sig på bopælslandets ordninger.

Kontakt

Spørgsmål på området sendes til Børne- og Socialministeriet på sm@sm.dk.