Udtalelser fra FN-komitéer

FN's Kvindekonventionskomité (CEDAW-komitéen)

Find nyere udtalelser vedrørende Danmark fra FN-komitéer.

CEDAW står for Convention on the Elimination of Discrimination Against Women – FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder

Læs udtalelse af 22. februar 2016 fra CEDAW-komiteen i sagen M.W. mod Danmark

Læs follow-up observations af 1. juli 2016 fra den danske regering i sagen M.W. mod Danmark

FN's Handicapkomité (CRPD-komitéen)

Læs om regeringens holdning til udtalelser fra FN's Handicapkomité vedrørende andre lande.

CRPD står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities - FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 

Sag nr. 1/2010 - Szilvia Nyusti og Péter Takács mod Ungarn

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens konkrete fortolkning af forpligtelsen til at indføre universelt design. Det er regeringens vurdering, at handicapkonventions forpligtelse til indførelsen af universelt design er fremadrettet og gradvis, og ikke bagudrettet. 

Læs udtalelsen om sag nr. 1 på FN's hjemmeside

Sag nr. 2/2010 Liliane Gröninger mod Tyskland

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger. 

Læs udtalelsen om sag nr. 2 på FN's hjemmeside

Sag nr. 3/2011 - H.M. mod Sverige

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen finder komitéens fortolkning af konventionen for vidtgående, idet der er tale om en generel regulering, der varetager vægtige samfundsmæssige hensyn, og hvor der er foretaget en forudgående afvejning af eventuelle modsatrettede hensyn, hvorfor handicap ikke efterfølgende kan indgå som en yderligere dispensationsgrund.

Det bemærkes, at de svenske myndigheder som opfølgning på udtalelsen oplyste, at der intet var til hinder for, at klageren på ny søgte om en byggetilladelse, og at den svenske regering ikke fandt grundlag for at foretage yderligere i forhold til at forhindre lignende krænkelser i fremtiden, idet svensk ret efter den svenske regerings opfattelse var i overensstemmelse med konventionen.

Læs udtalelsen om sag nr. 3 på FN's hjemmeside

Sag nr. 4/2011 – Zsolt Bujdosó mod Ungarn

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen finder, at komitéens fortolkning er for vidtgående. Det er således regeringens opfattelse, at konventionens artikel 12 og 29 ikke udelukker brugen af værgemål, hvor personer fratages deres retlige handleevne, herunder deres stemmeret.

Læs udtalelsen om sag nr. 4 på FN's hjemmeside

Sag nr. 8/2012 - X mod Argentina

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger. 

Læs udtalelse om sag nr. 8 på FN's hjemmeside

Sag nr. 11/2013 - Gemma Beasley mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens fortolkning af konventionen. Det er således regeringens opfattelse, at komitéens konklusioner i den konkrete sag er for vidtgående og ses at savne en stillingtagen til de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for den tiltalte, som f.eks. døve domsmænd eller nævninge, kan give anledning til.

Læs udtalelse om sag nr. 11 på FN's hjemmeside

Sag nr. 13/2013 - Michael Lockrey mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens fortolkning af konventionen. Det er således regeringens opfattelse, at komitéens konklusioner i den konkrete sag er for vidtgående og ses at savne en stillingtagen til de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for den tiltalte, som f.eks. døve domsmænd eller nævninge, kan give anledning til.

Læs udtalelse om sag nr. 13 på FN's hjemmeside

Sag nr. 21/2014 - F mod Østrig

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 21 på FN's hjemmeside

Sag nr. 7/2012 – Marlon James Noble mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 7 på FN's hjemmeside