Hvad er satspuljen?

Pengene i satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Aftalen om midlerne i satspuljen bliver vedtaget i Folketinget.

De årlige satspuljeaftaler forhandles hvert efterår af de partier, der har tilsluttet sig det såkaldte satspuljeforlig. Det er et flertal af partierne i Folketinget. Forliget blev til i 1990, og siden har flere partier tilsluttet sig.

De politiske forhandlinger foregår i oktober, og aftalen om fordelingen af pengene i satspuljen for det kommende år bliver indgået mellem slutningen af oktober og midten af november.

Formålet med satspuljen er at forbedre vilkårene for de borgere, der modtager overførselsindkomster, og for de svage grupper i samfundet

Forhandlingerne om statspuljen foregår som udgangspunkt i Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet med de respektive ministre i spidsen, som præsenterer regeringens udspil for de øvrige forhandlingsparter.

Mens nogle af midlerne i satspuljeaftalen går til projekter over en tidsbegrænset periode, går andre penge til at finansiere ny lovgivning og til faste bevillinger. De midler, der fordeles til forskellige projekter via puljer på social- og indenrigsområdet, kan søges hos Socialstyrelsen.  Se mere under ”Pengene i satspuljen”. I menuen til højre kan man læse de seneste års aftaler om fordeling af satspuljen.