Fokuspunkter og tiltag for hjemløse

Der har de seneste år været massivt fokus på at styrke indsatsen på hjemløseområdet. Herunder har der i perioden 2009-2013 været gennemført en national Hjemløsestrategi, og erfaringerne herfra er nu ved at blive udbredt.

Hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien er et satspuljefinansieret program, som løb i perioden 2009-2013. Der var afsat 500 millioner kroner til programmet, og 17 kommuner deltog i arbejdet.

Centralt i arbejdet med Hjemløsestrategien har været implementering af Housing First-princippet i indsatsen på hjemløseområdet i kommunerne og afprøvning af tre bostøttemetoder med dokumenteret effekt, nemlig Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment) (ACT). Metoderne tager specifikt sigte mod at stabilisere borgerens boligsituation i kombination med den nødvendige sociale støtte. Derudover blev der, som en del af Hjemløsestrategien, arbejdet med en metode til Udredning og Plan, en køreplan for at sikre boligløsning efter løsladelse fra fængsel (”God Løsladelse”) samt opsøgende og kontaktskabende indsatser.

Evalueringen af Hjemløsestrategien viser gode erfaringer med at hjælpe hjemløse ud af hjemløsehed. 9 ud af 10 hjemløse, som fik støtte via en af de tre bostøttemetoder, har fået en bolig og opretholdt den. Derudover viser evalueringen, at det også økonomisk kan betale sig for kommunerne at tilrettelægge indsatsen på denne måde.

Evalueringen af Hjemløsestrategien er udført af Rambøll Management og SFI og består af en sammenfatningsrapport, en hovedrapport og en samfundsøkonomisk analyse. Der er også udarbejdet metodebeskrivelser til brug af metoderne fra strategien.

Find de samlede evalueringsrapporter og metodebeskrivelser på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Forankring og udbredelse af erfaringerne fra Hjemløsestrategien

Satspuljepartierne vedtog i september 2013 en plan for udbredelse og forankring af de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien, således at erfaringerne kommer endnu flere hjemløse til gode. Udbredelses- og forankringsprojektet løb i perioden 2013 til 2016 og har i alt omfattet 26 kommuner.

Centralt i indsatsen er et Rejsehold i Socialstyrelsen, som understøtter implementeringen og forankringen af aktuelt bedste viden i kommunerne gennem.

1) Udarbejdelse af lokale implementeringshandleplaner

2) Dokumentation

3) Kompetenceudvikling

4) Netværk på tværs af kommuner

I oktober 2015 vedtog satspuljepartierne en videreførelse og udvidelse af Rejseholdets aktiviteter i perioden 2016 til 2019. Rejseholdet vil derfor kunne støtte udbredelsen af Housing-First og bostøttemetoderne i endnu flere kommuner end tidligere.

 

Nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i 2007, 200920112013 og 2015 gennemført nationale kortlægninger af hjemløsheden i Danmark. Kortlægningen er hvert år gennemført i uge 6. Næste kortlægning gennemføres i 2017.

 

Statistik over brugere af boformer (servicelovens § 110)

Ankestyrelsen udgiver hvert år en statisk over brugere af boformer, som har været indskrevet på et af landets forsorgshjem og herberger for hjemløse og socialt udsatte i henhold til servicelovens § 110. Arbejdet med statistikken er i 2016 overgået til Danmarks Statistik, men de seneste udgivelser kan fortsat finde på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

En styrket indsats til unge

På trods af de gode resultater fra Hjemløsestrategien med at hjælpe borgere ud af hjemløshed er der siden 2009 særligt sket en stigning i antallet af hjemløse unge i alderen 18-24 år. I satspuljeaftalen for 2014 er der derfor afsat midler til en styrket indsats mod hjemløshed, hvor der vil være særligt fokus på at styrke den forebyggende og tidlige indsats til udsatte unge, som enten lever i hjemløshed, eller som er i risiko for at blive hjemløse.

Med satspuljeaftalen for 2015 vedtog satspuljepartierne ligeledes at afprøve midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse i alderen 18-24 år. Projektet løber i perioden 2015-2018 og formålet er at støtte oprettelsen og afprøvningen af midlertidige overgangsboliger med henblik på at udvikle yderligere indsatser for at styrke indsatsen til gruppen af de mest udsatte unge hjemløse.

Læs mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside