Behandling og støtte

Kommunerne har ansvaret for den sociale indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

De sociale tilbud gives efter serviceloven og kan blandt andet bestå af rådgivning og vejledning, støtte- og kontaktpersonordning, bostøtte, botilbud samt aktivitets- og samværstilbud. Den sundhedsfaglige behandling varetages af regionerne og hører under Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Bostøtte

Tilbud om bostøtte kan tilbydes efter servicelovens § 85 til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter § 85 ydes af kommunerne på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Bostøtte efter servicelovens § 85 består i at yde hjælp, omsorg eller støtte til at klare dagligdagen samt træning i selvstændigt at klare livet i egen bolig, og den har til formål at styrke borgerens mulighed for at klare sig selv. 

 

Støtte- og kontaktpersonordningen

Støtte- og kontaktpersonordningen tildeles af kommunen på baggrund af servicelovens § 99. Ordningen har til formål at skabe kontakt til de mest socialt udsatte, herunder udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målet med ordningen er at bistå den enkelte med at bygge bro til omverdenen, fx kommunale myndigheder, væresteder, sundhedsvæsenet mv. Alle borgere kan ved henvendelse til kommunen gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. En støtte- og kontaktperson kan tilbyde personen hjælp, også anonymt, hvis borgeren ønsker det.  

 

Aktivitets- og samværstilbud

Kommunen skal efter servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud (væresteder) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Det kan eksempelvis være i samarbejde med en lokal forening, en landsorganisation eller et kommunalt eller regionalt drevet tilbud.

 

Botilbud

Botilbud tildeles af kommunen på baggrund af servicelovens § 107 og § 108.

Midlertidigt botilbud (§ 107): Kommunen kan tilbyde midlertidigt botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Kommunen skal endvidere tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje og behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Længerevarende botilbud (§ 108): Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Tildeling af botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 sker ud fra en individuel vurdering af den enkeltes behov og i samarbejde med borgeren.