Hjælp og indsatser til mennesker med senfølger

Der findes forskellige muligheder for hjælp, hvis man lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Regionale senfølgecentre

Personer med senfølger efter seksuelle overgreb kan modtage behandling og rådgivning på et af de tre regionale centre for seksuelt misbrugte. Centrene er beliggende i henholdsvis København, Odense og Aarhus og er finansierede af satspuljen.

 

Du kan læse mere om de tre centre på centrenes hjemmesider:

 

De frivillige centre

Udover de regionale senfølgecentre eksisterer også flere frivillige centre, som arbejder med mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Centrene er meget forskellige i forhold til størrelse, type af tilbud, om arbejdet udføres af lønnede eller frivillige medarbejdere, og om der er brugerbetaling eller ej.

 

Psykologbehandling

Kommunerne er efter serviceloven forpligtet til at yde rådgivning til voksne, der lider af senfølger af seksuelle overgreb i barndommen i en grad, som giver særlige sociale problemer.

I henhold til servicelovens § 102 kan kommunen f.eks. give tilbud af behandlingsmæssig karakter, herunder tilskud til psykologbehandling, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykiske eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Kommunernes rådgivningsforpligtelse er vigtig for, at den samledes indsats, som voksne med senfølger af seksuelle overgreb modtager, virker efter hensigten og rent faktisk sikrer den krænkede en bedre tilværelse.

 

Du kan læse mere om senfølger efter seksuelle overgreb på Socialstyrelsens hjemmeside.