Alkoholmisbrug

Misbrug af alkohol kan både have sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser. Den sundhedsfaglige behandling af alkoholmisbrug forvaltes af Sundheds- og Ældreministeriet, mens den sociale indsats hører under Børne- og Socialministeriet efter reglerne i lov om social service.

Behandling og støtte af alkoholmisbrug efter sundhedsloven

Kommunerne har det forsyningsmæssige og økonomiske ansvar for behandling af alkoholmisbrugere. Det er kommunen, der har ansvaret for at visiterer alkoholmisbrugeren til et relevant behandlingstilbud efter sundhedslovens § 142. Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der er ressortministerium for den sundhedsfaglige behandling efter sundhedsloven.

Alkoholbehandling kan foregå i flere forskellig regi og former. Den vil oftest foregå som:

  • Besøg og samtaler hos den praktiserende læge
  • Ambulant behandling på alkoholambulatorier eller ved private behandlingsinstitutioner
  • Indlæggelse i døgnbehandling

Det er kommunen, der som visiterende enhed laver en konkret og individuel vurdering af, hvilket behandlingstilbud en alkoholmisbruger skal tilbydes.

 

Sociale tilbud

Kommunerne har hovedansvaret for diverse sociale tilbud til alkoholmisbrugere, herunder personer, der er på vej ud af afhængighed, og deres pårørende. Der tilbydes for eksempel rådgivning, botilbud, tilbud om personlig omsorg og pleje i eget hjem, aktiveringstilbud, fællesaktiviteter eller anden støtte på væresteder. Alkoholmisbrugere har også mulighed for at gøre brug af støtte- og Kontaktpersonordningen efter § 99 i serviceloven.

De offentlige tilbud til alkoholmisbrugere rummer også tilbud til de pårørende. Det kan eksempelvis være samtaler individuelt eller i grupper.