Behandlingsmuligheder for stofmisbrug

Den sociale stofmisbrugsbehandling varetages af kommunerne efter servicelovens §§ 101 og 101 a. Kommunen har pligt til at tilbyde behandling til personer med et stofmisbrug.

Tilbuddet om stofmisbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med anmodning om at komme i behandling. En person med et stofmisbrug har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til.

Medicinsk behandling sker med hjemmel i sundhedslovens § 142, og den medicinske behandling er ligeledes omfattet af garantien. Læs mere om den medicinske behandling hos Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunen skal tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, en vederlagsfri lægesamtale.

Behandling for stofmisbrug efter både serviceloven og efter sundhedsloven er gratis for borgeren. Hvis en borger henvises til døgnbehandling efter serviceloven, omfatter den enkelte persons betaling alene de opholdsrelaterede udgifter.

 

Behandlingsplan

Visitering til et specifikt behandlingsforløb sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering, hvor det forudsættes, at kommunen tillægger borgerens egne ønsker til behandlingsforløbet stor betydning, og at der udarbejdes en behandlingsplan for behandlingsforløbet. 

Alle, der modtager behandling efter § 101, skal have udarbejdet en behandlingsplan, der bør indeholde en beskrivelse af behandlingsforløbet, målene for behandlingen og de behandlingsmæssige faser. Behandlingsplanen vil typisk udarbejdes af behandlingsstedet/leverandøren.

Såfremt borgeren samtykker til udarbejdelse af en handleplan efter § 141, bør behandlingsplanen indgå som en del af handleplanen, som omfatter en beskrivelse af al social støtte.

Der skal som led i den samlede støtte tages højde for efterbehandling og udslusning, da det er væsentlige elementer i behandlingsindsatsen.

 

Social stofmisbrugsbehandling til unge under 18 år

Kommunen skal handle særligt hurtigt og effektivt, når det drejer sig om at få unge under 18 år i behandling for stofmisbrug.

I forhold til børn og unge under 18 år med et misbrug, sigtes der generelt mod en helhedsorienteret og social indsats efter servicelovens § 52. For de børn og unge, der har et stofmisbrug, er det kun i de tilfælde, hvor stofmisbruget er så alvorligt, at det medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge, at der vil være et tilbud om misbrugsbehandling i henhold til § 101 i serviceloven.

I de tilfælde, hvor unge under 18 år har et så alvorligt stofmisbrug, at det medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, er der krav om, at der iværksættes en behandling inden for 14 dage.

Reglerne om behandling i særlige tilfælde af personer under 18 år med et stofmisbrug efter § 101 er fastsat i Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde. I bekendtgørelsen fastslås, at unge under 18 år, der er omfattet af tilbuddet om stofmisbrugsbehandling efter § 101, er dem, som på grund af stofmisbruget har så alvorlige adfærdsmæssige problemer, at den unge ikke kan fungere i sin hverdag, i familien, på uddannelsen eller arbejdet. Der er her tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader, som er forårsaget af stofmisbruget. Tilbuddet skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år, jf. servicelovens § 101, stk. 3.

Det er kommunen, der foretager den faglige vurdering af, om den unges problemer er så alvorlige, at der skal iværksættes et tilbud inden for 14 dage.

 

Anonym stofmisbrugsbehandling

Per 1. juli 2015 er kommunerne forpligtet til at tilbyde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der har et stofmisbrug men ikke andre sociale problemer, jf. § 101 a i serviceloven. Målgruppen for det anonyme behandlingstilbud er personer, der har en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, men som kæmper med et stofmisbrug. Erfaringerne fra forsøgsprojektet ”Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling” viser, at muligheden for at være anonym har stor betydning i forhold til denne målgruppes motivation for at påbegynde behandling. Kommunen skal indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Ordningen er finansieret med satspuljeaftalen for 2014 og for 2015, hvor der er afsat 9,2 mio. kr. i 2015 og 12,7 mio. kr. fra 2016 og frem.

Loven kan læses hos Retsinformation.