Ressortfordeling

Stofmisbrug er et sammensat problem, og indsatsen sker på tværs af fag- og sektorgrænser. Der er tale om opgaver, som løses i samarbejde mellem de lokale, regionale og centrale myndigheder inden for sundheds-, social-, justits- og statslige told- og skattemyndigheder.

På centralt plan koordinerer Sundheds- og Ældreministeriet den statslige indsats. Ministeriet har endvidere ansvaret for kontrollen med den lovlige anvendelse af stoffer. Herudover har ministeriet ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den forebyggende indsats og behandlingsindsatsen i sundhedsvæsenet, herunder blandt andet den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Børne- og Socialministeriet har ansvaret for de statslige opgaver vedrørende den sociale behandlingsindsats.

Justitsministeriet har hovedansvaret for den kontrol- og politimæssige indsats og for indsatsen over for personer med et stofmisbrug i fængslerne.

Skatteministeriet har ansvaret for toldkontrollen og for den kontrol, der føres med prækursorer.

På lokalt plan har kommunerne ansvaret for den konkrete forebyggelses- og behandlingsindsats. Kommunerne bistås i den forbindelse af de centrale myndigheder med blandt andet overvågning, overordnede retningslinjer, dokumentation, vidensformidling mv.