Tilbud og indsatser

Gruppen af udsatte grønlændere er i udgangspunktet ramt af de samme komplekse sociale problemer som andre udsatte danskere - fx arbejdsløshed, psykiske og helbredsmæssige problemer, hjemløshed og forskellige former for misbrug. Men gruppen kan dertil have særlige sproglige og kulturelle udfordringer og et begrænset kendskab til det danske systems indretning. Derfor er udsatte grønlændere typisk ekstra sårbare.

Strategi for udsatte grønlændere og deres børn

Som en del af satspuljeaftalen for 2013 indgår en strategi for indsatsen over for udsatte grønlændere og deres børn. Der er afsat i alt 13,4 millioner kroner over fire år til strategien. Strategien udmøntes af Socialstyrelsen.
  
Strategien sætter fokus på brobygning mellem de særlige indsatser over for gruppen og den almene sociale indsats. Strategien sætter også fokus på modtagelsen af nytilflyttede udsatte grønlændere, så der allerede fra starten sættes ind med forebyggende initiativer, hvis der er behov for det. 

 

Sprogundervisning

Udsatte grønlændere i Danmark kan have problemer med manglende danskkundskaber. De kan endog være ’dobbelt halvsprogede’, idet de hverken behersker grønlandsk eller dansk på et sådant niveau, at de kan begå sig i samfundet. Selvom grønlændere er danske statsborgere, er gruppen berettigede til at modtage danskundervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven fastslår blandt andet, at herboende grønlændere over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, tilbydes danskundervisning på lige fod med udlændinge.

Læs mere om danskundervisning for socialt udsatte grønlændere hos Socialstyrelsen.

 

En samlet hjemmeside om indsatser over for udsatte grønlændere

Hjemmesiden Socialt Udsatte Grønlændere er iværksat af Socialstyrelsen og får økonomisk støtte fra Børne- og Socialministeriet. Hjemmesiden varetages af Socialt Udviklingscenter SUS.

Formålet med hjemmesiden er at formidle viden om indsatsen for socialt udsatte grønlændere til aktørerne på området og at bringe aktørerne sammen og understøtte deres erfaringsudveksling for derigennem at videreudvikle indsatsen.

 

De Grønlandske Huse

Der er fire Grønlandske Huse i Danmark - i Aalborg, København, Odense og Aarhus. Husene har forskellige opgaver, men fælles for dem er:

  • at de repræsenterer den grønlandske kultur i Danmark
  • at de yder råd og vejledning til grønlændere i Danmark
  • at de formidler viden og oplysning mellem Danmark og Grønland


Husene er hver især delt op i afdelinger for social rådgivning, uddannelsesvejledning og kulturelle aktiviteter. Herudover har husene en konsulentfunktion over for kommuner, der har brug for viden omkring grønlandske forhold. Husene har meget tætte relationer til det grønlandske samfund i Danmark og til de lokale grønlandske foreninger, der findes i mange danske byer.

Find de Grønlandske Huse her:

København
Aarhus
Aalborg
Odense

 

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har kontakt med udsatte grønlændere i København, Aarhus, Aalborg og Esbjerg og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og botilbud.

 

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen Grønlandske Børn laver en række aktiviteter med henblik på at styrke ressourcerne hos grønlandske børn og med henblik på at gøre opmærksom på grønlandske børns vilkår. Foreningen har aktiviteter i både Grønland og Danmark.