Vold og krise

Her kan du læse om reglerne vedrørende kvindekrisecentre samt om tilbud til personer, der udøver vold og til mænd i krise.

Ingen kvinder, mænd eller børn skal leve med vold. At leve med vold er helt og aldeles uværdigt. Det skønnes, at cirka 29.000 kvinder og 10.000 mænd hvert år udsættes for partnervold fra en tidligere eller nuværende partner, og at cirka 28.000 børn vokser op i et hjem med vold (Statens Institut for Folkesundhed, 2012). Blandt unge kvinder i parforhold har hver tiende været udsat for kærestevold (Statens Institut for Folkesundhed, 2008). Indsatser og tilbud på området for vold og krise fordeler sig primært på tre områder: Krisecentre for voldsramte kvinder, tilbud til voldsramte mænd og mænd i krise samt tilbud til personer, der udøver vold. 

 

Et liv uden vold

Initiativet ”Et liv uden vold – Styrket indsats over for voldsramte” er en del af satspuljeaftalen for 2015. Det skal sikre en målrettet indsats over for mennesker, som udsættes for vold fra deres allernærmeste. Som en udmøntning af initiativet vedtog Folketinget i maj 2015 en ny lov om en udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v. Loven indebærer, at enhver kommunalbestyrelse nu er forpligtet til at tilbyde rådgivning til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens § 109, hvor det førhen kun var kvinder med børn, der skulle have et rådgivningstilbud. Desuden er kommunalbestyrelsen blevet pålagt at iværksætte en indledende rådgivning så tidligt som muligt efter modtagelse af orientering om en kvindes optagelse på et kvindekrisecenter. Den indledende rådgivning skal introducere kvinden til en koordinerende rådgivning vedrørende bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning.

Med loven indførtes også en pligt for boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 til at orientere den relevante kommune, der har pligt til at yde hjælpen til borgeren, om optagelse og udskrivning. Orienteringspligten sikrer, at kommunerne får kendskab til optagelse og udskrivning af borgere, der tager ophold i disse boformer, med henblik på hurtigst muligt at kunne tilbyde og iværksætte den fornødne indsats over for disse borgere.

Læs mere om lovændringen hos Folketingstidende.

 

LOKK

LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) er en interesseorganisation, der arbejder for at udbrede kendskabet til og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn. LOKK tilbyder desuden både telefonisk og online rådgivning til alle voksne, som er udsat for vold eller stalking i en nær relation, ligesom LOKK tilbyder rådgivning til både unge mænd og kvinder, der udsættes for kærestevold. Derudover tilbyder LOKK også landsdækkende telefonisk, personlig rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Hovedparten af landets 42 kvindekrisecentre er medlemmer af LOKK.