Dronningens Fortjenstmedalje

Børne- og Socialministeriet behandler indstillinger til Dronningens Fortjenstmedalje for offentligt ansatte inden for børne- og socialområdet efter mindst 40 års ansættelse. Det kan være pædagoger ansat i dagtilbud, dagplejere eller ansatte i botilbud inden for det kommunale område.

For at kunne blive indstillet til Fortjenstmedalje skal følgende være opfyldt:

 • At medaljemodtageren har ydet en fortjenstfuld indsats med mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme offentlige ansættelsesmyndighed
 • At medaljemodtageren er ansat på fuld eller minimum halv tid ifølge den gældende fuldtidsnorm. Ansatte i beskyttede stillinger er undtaget herfra
 • At medaljemodtageren ikke er aflønnet ud over statens løntrin 46, som for tiden er 34.827,08 kr. (grundløn, tillæg og trin, men ekskl. pension)
 • At medaljemodtageren ikke har personaleansvar
 • At medaljemodtageren er dansk statsborger
 • At medaljemodtageren stadig er ansat, når indstillingen bliver sendt til ministeriet, eller undtagelsesvis senest tre måneder efter ansættelsesophøret

Vær opmærksom på, hvis noget af ansættelsesperioden har været i en selvejende institution. Der kan i sådanne tilfælde være tale om en belønningsmedalje.
Læs mere om indstilling til belønningsmedalje på Erhvervsministeriets hjemmeside

Hvad skal et indstillingsbrev til Dronningens Fortjenstmedalje indeholde?

 • Brevet skal være adresseret til Børne- og Socialministeriet, att.: Departementschefen
 • Brevet affattes på originalt brevpapir (med afsenders logo på)
 • Indstillingen skal underskrives af indstilleren
 • Indstillingsbrevet skal være i PDF
 • Brevet skal indeholde en kort begrundelse for indstillingen og en beskrivelse af arbejdsopgaver og faglig kunnen m.m.
 • Har der været flere ansættelsessteder inden for samme kommune/region, skal dette være tydeligt beskrevet

Dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver lægges til, så jubilæumsdatoen rykkes tilsvarende.

Indstillingen indsendes sammen med det elektroniske indstillingsskema, som findes ved at klikke på ”Start ansøgningen”. Indstillingen bliver sendt via en sikker forbindelse til Børne- og Socialministeriet.

Det er ikke muligt at sende indstillingsskemaet, førend alt er udfyldt og vedhæftet.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt, da sagsbehandlingen i gennemsnit tager 4-6 måneder.

Sker overrækkelsen i sommerperioden, skal indstillingen senest være modtaget i Børne- og Socialministeriet medio februar.

Arbejdsgiveren bliver opkrævet et gebyr på 2.800 kr. pr. fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne.


Yderligere information og vejledning

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje. En indstilling skal fx underskrives af medarbejderens nærmeste chef.

Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Særligt om orlov og anciennitet

Bevilget orlov er ikke en afbrydelse af den uafbrudte ansættelse. Bevilget orlov, som fx værnepligt, midlertidig ansættelse ved anden ansættelsesmyndighed og uddannelsesorlov, skal dog lægges til ancienniteten, således at den pågældende skal have arbejdet på stedet i 40 år.

Omskoling med løn sidestilles med arbejdet og kan derfor indgå i ancienniteten.

Der er ikke tale om orlov i det tilfælde, at den ansatte fratræder sin stilling og på et senere tidspunkt genindtræder i den. Beregningen af anciennitet vil da starte ved genansættelsen.

Ressortændringer, kommunesammenlægninger m.m. afbryder ikke ancienniteten – dette skyldes, at medarbejderen ikke er årsag til de ændrede ansættelsesforhold. 

Sagsbehandlingstid

Datoen for overrækkelse bør tilpasses sagsbehandlingstiden på 4-6 måneder.

Vær særligt opmærksom på, at hvis overrækkelsen finder sted i sommerperioden (juni, juli, august eller september), skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest medio februar grundet sommerferielukning i ministeriet og sagsbehandlingen i Kongehuset. Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse.

Bemærk, at første mulige overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 1. oktober.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontakter ministeriet indstiller.

Sagsbehandlingen

Indstillingen indsendes via en sikker forbindelse til Børne- og Socialministeriet. Når indstillingen er modtaget, vil du modtage en kvittering per mail.

Hvis indstillingen (og medaljemodtageren) lever op til kravene for tildeling af Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, sendes en samtykkeerklæring til medaljemodtageren, så ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medaljemodtageren fra arbejdsgiveren.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen. Hendes Majestæt Dronningen tager endelig stilling til eventuel tildeling af fortjenstmedaljer.

Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet i Kongehuset, hvis indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. to uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den offentlige institution, virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder.

 

Sådan gør du

Du starter ansøgningen ved at udfylde den elektroniske formular og vedhæfte den skriftlige indstilling på næste side. Læg venligst mærke til, om det er det rigtige ministerium, der indsendes til, jf. vejledningen.

Start ansøgningen

Kontakt

Susan Dyhr medalje@sm.dk

Indstillinger vedr. fortjenstmedaljer til andre ministerier

Læs om audiens på Kongehusets hjemmeside

Læs om forholdsregler ved tyveri på Kongehusets hjemmeside