Dronningens Fortjenstmedalje

Børne- og Socialministeriet behandler indstillinger om Dronningens Fortjenstmedalje til ansatte inden for fag på børne- og socialområdet, herunder ansatte inden for dagpleje, i dagtilbud og på botilbud på det kommunale område.

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Vejledning

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Dronningens Fortjenstmedalje. En indstilling kan fx underskrives af medarbejderens nærmeste chef.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling.

Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Ansatte i beskyttede stillinger er undtaget herfra.

Ansatte med en akademisk uddannelse, chefer, andet ledende personale og medarbejdere, der er aflønnet ud over statens løntrin 46, som for tiden er 34.827,08 kr. (grundløn, tillæg og trin, men ekskl. pension), kan ikke indstilles til Dronningens Fortjenstmedalje.

Fortjenstmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Indstilling skal være sendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis senest tre måneder efter ansættelsesophøret.

Særligt om orlov og anciennitet

Bevilget orlov er ikke en afbrydelse af den uafbrudte ansættelse. Bevilget orlov, som fx værnepligt, midlertidig ansættelse ved anden ansættelsesmyndighed og uddannelsesorlov, skal dog lægges til ancienniteten, således at den pågældende skal have arbejdet på stedet i 40 år.

Omskoling med løn sidestilles med arbejdet og kan derfor indgå i ancienniteten.

Der er ikke tale om orlov i det tilfælde, at den ansatte fratræder sin stilling og på et senere tidspunkt genindtræder i den. Beregningen af anciennitet vil da starte ved genansættelsen.

Ressortændringer, kommunesammenlægninger m.m. afbryder ikke ancienniteten – dette skyldes, at medarbejderen ikke er årsag til de ændrede ansættelsesforhold.

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består af både en begrundet indstilling stilet til departementschefen i Børne- og Socialministeriet og udfyldelsen af et elektronisk indstillingsskema.

1. Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers originale brevpapir og underskrives af indstiller
 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen m.m.
 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme kommune/region) være anført med overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne.
 • ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden, således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende.
 • sendes som en PDF-fil.

Indstillingen sendes sammen med det elektroniske indstillingsskema.

2. I den elektroniske formular skal der oplyses:

 • Den ansattes fulde navn, adresse, e-mail, personnummer og stillingsbetegnelse
 • Oplysning om månedsløn (månedsløn inkl. tillæg, men uden pension)
 • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (se afsnittet nedenfor om sagsbehandlingstid)
 • Oplysning om hvem der skal overrække medaljen
 • Beskæftigelsesgrad (minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm, dog er personer i beskyttet stilling undtaget)
 • Nuværende antal timer pr. uge
 • Oplysninger om EAN-nummer, referenceperson og CVR-nummer med tilhørende postadresse
 • Konkret adresse, hvor en eventuel medalje skal sendes til
 • Navn, telefonnummer og e-mail på en kontaktperson
   

Sagsbehandlingstid

Det tager gennemsnitligt fire måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet, til den dato overrækkelsen er sat til. Datoen for overrækkelse bør derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid.

Send meget gerne indstillingen i så god tid som muligt. 

Vær særligt opmærksom på, at hvis overrækkelsen finder sted i juni, juli, august eller september, skal indstillingen være modtaget i ministeriet senest medio februar på grund af sagsbehandlingstiden og sommerferielukning i ministeriet og sagsbehandlingen i Kongehuset. Bemærk at første mulige overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 1. oktober.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontakter ministeriet indstiller.

Sagsbehandlingen

Indstillingen indsendes via en sikker forbindelse til ministeriet. Når indstillingen er modtaget, vil du modtage en kvittering per mail.

Hvis indstillingen (og medarbejderen) lever op til kravene for tildeling af Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, sendes en samtykkeerklæring til medarbejderen, så ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medarbejderen fra arbejdsgiveren.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse. Denne dato bedes tilpasset ministeriets og Kabinetssekretariatets samlede sagsbehandlingstid på fire måneder.

Hvis der ikke er relevante oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, sender departementschefen indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Kabinetssekretariatet har to måneders sagsbehandlingstid (dette er indregnet i ministeriets samlede fire måneders sagsbehandlingstid). Hendes Majestæt Dronningen tager endelig stilling til eventuel tildeling af fortjenstmedaljer. Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. to uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den offentlige institution, virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder.

Gebyr

Arbejdsgiveren opkræves et gebyr på pt. 2.800 kr. pr. fortjenstmedaljeekspedition og 2.200 kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræver ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne.


 

Indstillinger vedr. fortjenstmedaljer til andre ministerier

Vil du indstille en medarbejder på en skole eller en SFO, skal du ansøge via Undervisningsministeriet.
Gå til Undervisningsministeriets side om ordener og medaljer

Vil du indstille administrativt personale i regioner eller kommuner, herunder fælleskommunale selskaber, skal du gøre det via Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Gå til Økonomi- og Indenrigsministeriets side om Dronningens Fortjenstmedalje

Vil du indstille sundhedspersonale ansat inden for sygehusvæsnet og ældreplejen/hjemmeplejen, farmakonomer ansat på apotekerne eller tandklinikassistenter ansat ved skolernes tandpleje, skal du ansøge via Sundheds- og Ældreministeriet.
Gå til Sundheds- og Ældreministeriets side om dekorationer og medaljer

Vil du indstille en medarbejder i en privat virksomhed, kan du ansøge om Den Kongelige Belønningsmedalje via Erhvervsministeriet.
Gå til Erhvervsministeriets side om belønningsmedaljer

Den Kongelige Belønningsmedalje

Læs om Den Kongelige Belønningsmedalje på Erhvervsministeriets hjemmeside

Audiens

Læs om audiens på Kongehusets hjemmeside

Ved tyveri eller tab af medaljen

Læs om forholdsregler ved tyveri på Kongehusets hjemmeside