Socialpolitik

Afdelingen består af fem kontorer. Her kan du læse mere om, hvilke opgaver de enkelte kontorer i afdelingen løser.

Afdelingen for socialpolitik har det overordnede ansvar for udvikling af socialpolitikken, dagtilbudspolitikken og politikken på det familieretlige område. Afdelingen har dermed ansvaret for at følge med i og bidrage til at udvikle dagtilbudsområdet og indsatsen overfor personer, som har behov for en særlig social indsats for at kunne tage vare på sig selv og være en del af fællesskabet samt bidrage til indsatsen på og udviklingen af det civile familieretlige område.

 

Afdelingen har ansvaret for områderne:

 • Udsatte børn (herunder fx anbringelser uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger mv.)
 • Udsatte voksne (herunder fx forsorgshjem, kvindekrisecentre, social stofmisbrugsbehandling, indsatsen overfor psykisk syge mv.)
 • Frivilligt socialt arbejde (herunder fx § 18-midler mv.)
 • Personer med handicap (herunder fx hjælpemidler, merudgiftsydelser, botilbud mv.)
 • Familier (herunder fx forældremyndighed, adoption mv.)
 • Dagtilbud (herunder fx rammer for det pædagogiske arbejde, etablering og drift af dagtilbud og tilskudsregler)

 

I den forbindelse har afdelingen ansvaret for ministerbetjening og faglig udvikling af områderne.

Lovgivningsmæssigt har afdelingen ansvaret for servicelovens bestemmelser vedr. udsatte børn, udsatte voksne, frivilligt socialt arbejde, handicap samt bestemmelserne i de mange familieretlige love, såsom forældreansvarsloven, adoptionsloven og børneloven. Afdelingen har også ansvaret for at regulere rammerne for dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven. I den forbindelse varetages almindelig lovfortolkning vedr. disse bestemmelser, udarbejdes ny lovgivning mv. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for de bekendtgørelser, som hører under disse lovbestemmelser.

Afdelingen har også ansvaret for at udarbejde regeringsudspil på områderne og de socialpolitiske, dagtilbudspolitiske og familieretlige indspil til forhandlingerne om satspuljen, finansloven og kommuneøkonomiaftalen samt for at koordinere den efterfølgende udmøntning af de aftalte initiativer.

 

Afdelingschef: Henrik Lund    

 

Kontor for Udsatte Voksne og Civilsamfund

 • Servicelovens bestemmelser vedr. udsatte voksne – herunder bl.a. reglerne om forsorgshjem, kvindekrisecentre, stofmisbrugsbehandling, bostøtte mv.
 • Servicelovens § 18 om kommunernes samarbejde med frivillige sociale foreninger
 • Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
 • Udviklingsinitiativer i socialpsykiatrien, herunder initiativer til forebyggelse af vold på botilbud, handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, indsatser på voldsområdet, herunder etablering af en ny national enhed mod vold i nære relationer, samt udvikling og udbredelse af omkostningseffektive metoder på området for udsatte voksne mv.
 • Effektiv støtte til udsatte grønlændere
 • Samarbejdet med civilsamfundet
 • Frivilligrådet
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Internationalt samarbejde og opgaver, herunder i nordisk regi

 

Kontorchef: Signe Caspersen, mobil 41 85 14 29, sica@sm.dk

 

Kontor for Familier

 • Overordnet ansvarlig og koordinerende i forhold til den danske familieretlige lovgivning (herunder bl.a. bestemmelserne i forældreansvarsloven, adoptionsloven og børneloven) samt konventionssamarbejdet på området generelt
 • EU-regulering af det familieretlige område
 • Ikraftsættelse af familieretlig lovgivning på Færøerne og i Grønland
 • Centralmyndighed i forhold til Europarådskonventionen af 1980 om anderkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser, Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser og Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen)
 • Projekt om konflikthåndtering som forebyggelse
 • Internationalt samarbejde og opgaver, herunder i nordisk regi

 

Kontorchef: Malene Vestergaard, mobil 26 46 10 03mve@sm.dk

 

Kontor for Udsatte Børn

 • Servicelovens bestemmelser vedr. udsatte børn, herunder forebyggende foranstaltninger som bl.a. aflastning, familiebehandling, kontaktperson, forældrepålæg, ungepålæg, indsatser overfor kriminalitetstruede unge, efterværn mv.
 • Servicelovens bestemmelser vedr. anbringelser uden for hjemmet (plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner), anbragte børns samvær, magtanvendelse, betaling for anbragte børns ophold (betalingsbekendtgørelsen) mv.
 • Task force på området udsatte børn og unge
 • Opfølgning på og videreudvikling af udviklingsinitiativer fx anbragte børns skolegang og kriminalitetstruede unge
 • Børnerådet
 • Udsatte børns rettigheder
 • Internationalt samarbejde og opgaver, herunder i nordisk regi

 

Kontorchef: Dan Holmgreen, mobil 40 14 50 82dho@sm.dk

 

Kontor for Handicap

 • Servicelovens bestemmelser vedr. voksne, herunder bl.a. reglerne om botilbud, BPA, hjælpemidler, socialpædagogisk ledsagelse, magtanvendelse, merudgifter og øvrige kompensationsbestemmelser
 • Servicelovens bestemmelser vedr. børn med funktionsnedsættelse, herunder bl.a. hjemmetræning, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter
 • Handicapkonventionen
 • National Koordination
 • Task force på handicapområdet
 • Koordinerende i forhold til arbejdet med velfærdsteknologi og digitalisering
 • Koordinering af regeringens samarbejde på handicapområdet, herunder formand og sekretariat for Ministeriernes Handicapudvalg
 • Deltagelse i Det Centrale Handicapråd, Den Uvildige Konsulentordning på Handikapområdet (DUKH) og VISOs faglige bestyrelse
 • Internationalt samarbejde og opgaver, herunder i nordisk regi

 

Kontorchef: Hanne Stig Andersen, mobil 41 85 12 94hsa@sm.dk

 

Kontor for Dagtilbud

 • Regulerer rammerne for dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
 • Vejleder i dagtilbudslovens bestemmelser, herunder ift. sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud, tilskud og egenbetaling til plads i dagtilbud, etablering og drift af dagtilbud mv.
 • Udvikling af arbejdet med børns trivsel og læring, udvikling af den pædagogiske praksis, variation af tilbud, balance mellem familie- og arbejdsliv, tidlig indsats og sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole
 • Udvikling, forhandling og implementering af regeringens dagtilbudsudspil, herunder en styrket pædagogisk læreplan
 • Interessentsamarbejde, bl.a. i forbindelse med ministerens Kvalitetsforum og løbende statusmøder
 • Internationalt samarbejde og opgaver, herunder samarbejde med OECD og i nordisk regi

 

Kontorchef: Christina Barfoed-Høj, mobil 25 23 74 41, cbah@sm.dk