Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Betænkningens forside
01-03-2015
Publikation Udsatte børn og unge

Regeringen nedsatte i juni 2013 et magtanvendelsesudvalg, der skulle afklare reglerne for anvendelse af magt mod anbragte børn og unge. Baggrunden var, at grænserne for hvornår magt er påkrævet er uklare, og at reglerne derfor tolkes og anvendes forskelligt. Udvalget anbefaler i korte træk, at reglerne for brug af magt over for anbragte børn og unge gøres klarere og at det understreges i lovgivningen, at magtanvendelse er et indgreb i barnets eller den unges rettigheder. Udvalget anbefaler også, at der i enkelte tilfælde skal være øget adgang til at anvende magt, ligesom plejefamilier og personale på anbringelsessteder skal vide mere om, hvordan man undgår at havne i situationer, hvor det er nødvendigt at bruge magt over for et barn eller en ung.

Hent publikationen